LAP Summer Vacation 2018

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ໄດ້ພາພະນັກງານ ແລະ ບັນດາຕົວແທນ ໄປທ່ອງທ່ຽວ ປະຈຳປີ

ໃນວັນທີ່ 19 - 22 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ທະເລ ເກືອລໍ, ແຂວງ ເງ້ອານ, ສສ ຫວຽດນາມ.

ຫຼັງຈາກທີ່ບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານ ແລະ ບັນດາຕົວແທນຂອງບໍລິສັດລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພມະຫາຊົນ ພວກເຮົາ

ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ອິດເມື່ອຍໃນການເຮັດວຽກງານ ມາຫລາຍແລ້ວ

ສະນັນ ມາຄັ້ງນີ້ທາງບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັບທິບນີ້ຂື້ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນໄດ້ທ່ຽວ, ໄດ້ກິນ, ໄດ້ພັກຜ້ອນ,ໄດ້ສາກພະລັງງານກັນຢ່າງເຕັມທີ່.

ແລ້ວຕອນນີ້ກໍ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານຕາມປົກກະຕິແລ້ວເດີ

      

      

      

  

Similar Posts

BUY INSURANCE