ກິດຈະກຳ ການເຕະບານ ລະຫວ່າງທີມ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ແລະ VTE Motor

ກິດຈະກຳ ການເຕະບານ ລະຫວ່າງທີມ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ແລະ VTE Motor

- ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງບັນດາພະນັກງານໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ 

- ເພື່ອສ້າງມິດຕະພາບທີ່ດີກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກໍາດີໆແບບນີ້ຂຶ້ນ ເປັນກິດຈະກຳ ການເຕະບານ ລະຫວ່າງທີມ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ແລະ VTE Motor

Similar Posts

BUY INSURANCE