"ກອງປະຊຸມສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ"

"ກອງປະຊຸມສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ"

ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດຮ່ວມກັນຂອງທຸກບໍລິສັດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 08/08/2019 ເວລາ 08:00 ຫາ 12:00 ນາທີ ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍ ການປຶກສາຫາລື-ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດຮ່ວມກັນ ຂອງທຸກໆບໍລິສັດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງເພັດ ໃຈຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ ຂອງບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ, ມີບັນດາສະມາຊິກລະດັບຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານສິນທົດແທນ ແລະ ຄະນະພະແນກແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດປະກັນໄພເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ບໍລິສັດ ປະກອບມີ:
1. ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ)
2. ບໍລິສັດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ
3. ບໍລິສັດໂຕໂກ້ຈາຢາປະກັນໄພລາວ
4. ບໍລິສັດທິບພະຍະປະກັນໄພ
5. ບໍລິສັດລາວເທບຈະເລີນປະກັນໄພ
6. ບໍລິສັດປະກັນໄພ ເອັມເອັສໄອຈີ
7. ບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ເອພີເອ ປະກັນໄພ
8. ບໍລິສັດລາວວິວັດປະກັນໄພ
9. ບໍລິສັດທີເຄໄອປະກັນໄພ
10. ບໍລິສັດກຸງເທບປະກັນໄພ
11. ບໍລິສັດເອັສທີ-ເມືອງໄທປະກັນໄພ
12. ບໍລິສັດໂຊກໄຊປະກັນໄພ
13. ບໍລິສັດວຽງຈັນປະກັນໄພ
14. ບໍລິສັດເບເອສ໌ເຮສ໌ປະກັນໄພ

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ແສງເພັດ ໃຈຍະວົງ ໃນນາມເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນຂອງການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ມາເປັນເວລາ ເກືອບ 30 ປີ ໂດຍບໍລິສັດທໍາອິດແມ່ນ ບໍລິສັດອາລະອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 24 ບໍລິສັດປະກັນໄພດ້ວຍກັນ ສັງເກດເຫັນວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວເຖິງຂັ້ນສູງສຸດໃນອຸສາຫະກໍາປະກັນໄພ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນວົງການປະກັນໄພຂອງລາວເຮົາ ກໍ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມປະກັນໄພ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຂຶ້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງວົງການປະກັນໄພ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານບໍລິການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ, ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງສະພາບການກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຄວາມທ້າຍຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນດ້ວຍກັນ ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ລູກຄ້າ, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພາບລັກອັນລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພທຸກບໍລິສັດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງບໍລິສັດເຈົ້າພາບ ກໍ່ຄືປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີວັດຖຸປະສົ່ງ ເພື່ອສັງລວມບັນຫາຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຮ່ວມກັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກບໍລິສັດປະກັນໄພໄດ້ມີການຮ່ວມໂຕກັນ ຈັດຕັ້ງເປັນສະມາຄົມບໍລິການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກບໍລິສັດປະກັນໄພ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການທີ່ໄດ້ປະສົບໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດຕົນເອງ,

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງຮ່ວມກັນຫຼາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
- ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພາກລັດເປີດທາງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພໃຫ້ດີຂຶ້ນ
- ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນຈົງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ.
- ເຫັນດີຈະປັບປຸງເງື່ອນໄຂປະກັນໄພເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມກັນຂອງປະກັນໄພແຕ່ລະບໍລິສັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.
ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຕ້ອງເປີດກ້ວາງຈິງໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັນ ແລະ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໄປເລື້ອຍໆ...

ໃນຕອນທ້າຍທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວຕີລາຄາສູງຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເໜັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກບໍລິສັດຈົ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ຫາທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມດ້ວຍກັນຢ່າງສັນຕິວິທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດປະກັນໄພໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຫວັງວ່າວົງການປະກັນໄພຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມີຊື່ສຽງ ແລະ ຖືກຍອມຮັບຈາກສັງຄົມເປັນຢ່າງດີໃນອະນາຄົດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 12:00 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນ, ກ່າວປິດໂດຍ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ.

Similar Posts

BUY INSURANCE