ປະກັນໄພລົດນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດແລະເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດ?

ປະກັນໄພລົດນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນແນວໃດແລະເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງເຮັດ?

1. ປະກັນໄພລົດຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງເມື່ອເກີດອຸປະຕິເຫດ
ແນ່ນອນວ່າປະກັນໄພລົດທຸກປະເພດມີໄວ້ດູແລເຫດການລົດຕຳເປັນຫຼັກເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງທັງລົດເຮົາ ແລະ ລົດຄູ່ກໍລະນີໂດຍໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມກັນຕາມວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຂອງປະກັນໄພ

2. ຖ້າຊື້ປະກັນໄດ້ຈະມີພະນັກງານແກ້ໄຂ້ອຸປະຕິເຫດຊ່ວຍເຈລະຈາໃຫ້ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ
ອຸ່ນໃຈທຸກເຫດການຫາກເກີດອຸປະຕິເຫດຂື້ນ! ເຈົ້າສາມາດໂທຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກັນໄດ້ມາທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ຊ່ວຍເຈລະຈາກັບຄູ່ກໍລະນີ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕໍ່ລອງໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ພຽງແຕ່ບອກຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ວ່າເກີດຂື້ນແບບໃດ, ບ່ອນໃດ ຄວາມເສຍຫາຍແບບໃດ, ພ້ອມກັບລະບຸຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເລກທີ່ສັນຍາ...

3. ປະກັນໄພຈະຊ່ວຍເບິ່ງແຍງຄ່າຮັກສາເມື່ອເກີດອຸປະຕິເຫດທາງລົດ

4. ປະກັນໄພລົດສາມາດຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້ອມແປງລົດທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້
ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມັກກຽມພ້ອມສຳຫຼັບບັນຫາຕ່າງໆ ເພາະຄິດວ່າເຮົາຄືຊິບໍ່ໂຊກຮ້າຍປານນັ້ນ, ຄືຊິບໍ່ເກີດຂື້ນກັບຕົວເຮົາເອງ ມັກໄປແກ້ໄຂ້ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດບັນຫາເຊິ່ງມັນກໍ່ອາດຈະສາຍເກີດໄປແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດປະກັນລົດເອົາໄວ້ຈິ່ງສາມາດຊ່ວຍຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສ່ວນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້

Similar Posts

BUY INSURANCE