ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ (ດ່ວນ)

 

                                      ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

          ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ. 

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

      I.ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ:

 1. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ  ຈຳນວນ ຕຳແໜ່ງ

       + ໜ້າວຽກປະຕິບັດ:

 • ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນເອກະສານແກ້ໄຂ;
 • ອອກໄປແກ້ໄຂຄະດີຕົວຈິງ;
 • ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນສິນທົດແທນ;
 • ສົມທົບກັບລູກຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ກະລາສ້ອມແປງ... ສັງລວມເອກະສານເພື່ອປະກອບສຳນວນຄະດີໃຫ້ສຳເລັດ;
 • ສ້າງເອກະສານ, ແປເອກະສານຕາມການແບ່ງວຽກງານ;
 • ແລະວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

        + ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

 • ເພດຊາຍ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫລື ອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຟັງ, ອ່ານ, ເວົ້າ ແລະຂຽນ)
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ
 • ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ office: word, excel…
 • ສາມາດເຮັດວຽກເພີ່ມໄດ້ ນອກຈາກໂມງວຽກ: ຖືສາຍ hotline ແລະອອກໄປແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ 24/24;
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ.

       + ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ:

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ;
 • ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ;
 • ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ;
 • ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ;
 • ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ເງີນອູດໜູນທຸກເທດສະການ ແລະ ເງີນອູດໜູນທ້າຍປີ;
 • ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະໄດ້ໄປທ່ຽວປະຈຳປີ;
 • ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ;
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ;
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.

   II. ວິທີໃນການສະໝັກ

 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

  III. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:

 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີ:    021 990999, 021 991999 ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ.

                                      020 9700 0993 ທ່ານ ນາງ ສຸດທາ ໄຊຍະວົງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 04/11/2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 11/11/2020

 • ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ

            ຄະນະອຳນວຍການ

 

Similar Posts

BUY INSURANCE