ປະກາດຮັບຫົວຫນ້າການຕະຫລາດອອນລາຍ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ:

1. ຫົວຫນ້າການຕະຫລາດອອນລາຍ  ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $1000)

+ ໜ້າວຽກປະຕິບັດ:

- ສ້າງແຜນ ແລະ ດຳເນີນປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການຕະຫລາດອອນລາຍອີງໃສ່ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະພາບຫຼັກຂອງບໍລິສັດເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ

- ສ້າງແຜນການດຳເນີນງານ ແລະຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວການຕະຫລາດດີຈີຕອນ (facebook ads, google ads, SEO...)

- ປະຕິບັດ ແລະ ຄວບຄຸມຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຕະຫລາດ (Marketing)

- ຄົ້ນຄວ້າແນວທາງການຕະຫລາດເພື່ອຊອກຫາໂອກາດໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ດີທີ່ສຸດຂອງແຕ່ລະໄລຍະ

- ອອກແບບເນື້ອໃນການຕະຫລາດອອນລາຍ, ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊ ແລະ ບັນດາສື່ອອນລາຍທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ

- ສະເຫນີຕໍ່ຄະນະອຳນວຍການ: ບັນດາແນວທາງ, ແຜນການ, ວິທີການ, ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃນແຕ່ລະເດືອນ/ໄຕມາດ/ປີ ໃຫ້ພາຍໃນກໍ່ຄືພາຍນອກ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນ, ຍົກສູງ ແລະ ພັດທະນາພາບຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.

- ເຄື່ອນໄຫວການໂຄສະນາພາຍໃນ

-  ນຳພາໂດຍກົງ, ແບ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກການຕະຫລາດອອນລາຍເຮັດວຽກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

- ປະຕິບັດລາຍງານຕາມການສະເຫນີຂອງຄະນະອຳນວຍການ

-  ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ 

- ເປັນຄົນລາວ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ

-  ລະດັບການສຶກສາປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ

- ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫລື ອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ 

- ມີປະສົບການດ້ານການຕະຫລາດອອນ 5 ປີ, ໃນນັ້ນປະສົບການເປັນຫົວຫນ້າການຕະຫລາດ 1 ປີ ຫລື ຕຳແຫນ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງ.

- ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕະຫລາດອອນລາຍເປັນຢ່າງດີ

- ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມຮັບພິຊອບສູງ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ

- ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດີຕໍ່ກັບລະບົບການຕະຫລາດອອນລາຍ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ

- ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ.

- ມີທັກສະດ້ານ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ, ການສ້າງແຜນງານ, ການນຳສະເຫນີ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການຈັດຕັ້ງ

- ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ office: word, excel…

- ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮ່ວມມື, ເປັນມິດ 

- ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດແຜນຍຸດທະສາດ, ສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເປີດໃຈຮັບຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ

II. ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ:

- ເງິນເດືອນ: ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $1000

- ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ

- ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ.

- ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ

- ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ເງີນອູດໜູນທຸກເທດສະການ ແລະ ເງີນອູດໜູນທ້າຍປີ.

- ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະໄດ້ໄປທ່ຽວປະຈຳປີ.

- ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຕ່າງໆ.

- ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.

- ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.

III. ວິທີໃນການສະໝັກ

- ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

- ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

IV. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:

- ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ

- ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ

- ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.

- ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້

- ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີ: 021 990999, 021 991999 ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ.

020 97000993 ທ່ານ ນາງ ສຸດທາ ໄຊຍະວົງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 04/11/2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 18/11/2020

(ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

 

 

 

 

Similar Posts

BUY INSURANCE