ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍກາານ

                                                                                   ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ: ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍກາານ.ຈໍານວນ 01 ຕຳແໜ່ງ
 2. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 3. ໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ:
 1. ປະຈຳການໂທລະສັບສາຍດ່ວນໃນໂມງລັດຖະການ, ຮັບສາຍດ່ວນຈາກລູກຄ້າບໍລິສັດ ແລະປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ
 • ຕິດຕາມກວດການອອກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ (ໄວ ຫຼື ຊ້າ)
 • ຕິດຕໍ່ຫາລູກຄ້າທີ່ມີບັນຫາເພື່ອກວດສອບເບິ່ງການບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງບໍລິສັດ (ລູກຄ້າມີຄວາມພໍໃຈ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ)
 • ເຮັດວຽກກັບບັນດາຮ້ານສ້ອມແປງລົດເພື່ອກວດກາສະພາບການສ້ອມແປງໃຫ້ທັນເວລາ
 • ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາເອກະສານຄະດີຄ້າງ ແລະຊອກຫາເຫດຜົນ
 • ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກວດກາຂອງການບໍລິການກັບຜູ້ອຳນວຍກາານ.ທຸກໆວັນ
 • ບັນທຶກຂໍ້ມູນການກວດກາ ແລະສ້າງເປັນບົດລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍກາານ.ທຸກໆວັນ
 1. ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃນວຽກງານເລຂາ
 • ຈັດແຈງຕາຕະລາງເຮັດວຽກ, ຕາຕະລາງປະຊຸມ, ຕາຕະລາງໄປວຽກ, ຈັດບັນດາການປະຊຸມ, ບັນທຶກ ແລະສັງລວມເນື້ອໃນຂອງບັນດາກອງປະຊຸມໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການເພື່ອຮັບປະກັນວຽກການຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດງານ.
 • ກະກຽມເອກະສານ, ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ອຳນວຍກາານ.
 • ຮັບ, ຈັດແບ່ງປະເພດ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຈາກບັນດາພະແນກ ແລະລວບລວມສົ່ງໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍກາານ.
 1. ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ກັບຜູ້ອຳນວຍການທຸກໆວັນ
 2. ບັນດາວຽກອື່ນໆຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ອຳນວຍການ

       IV. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

 •  ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼືສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະສີນທຳ
 • ມີຄວາມວ່ອງໄວ
 • ມີທັກສະໃນການພົວພັນທີ່ດີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້
 • ສາມາດເຮັດວຽກນອກໂມງໄດ້
 • ສາມາດນຳໃຊ້ອອຟຟິດ (word, excel, powerpoint) ໄດ້ດີ
 • ຕ້ອງສຳນານໃນການນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫຼື ພາສາອັງກິດ

        V. ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ
 • ມີປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນສຸຂະພາບ
 • ອຸດໜູນກິນເຂົ້້າທ່ຽງ
 • ຂື້ນເງິນເດືອນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງວຽກງານ
 • ກວດສຸຂະພາບຮອບດ້ານທຸກໆປີ ແລະ ໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຂອງບໍລິສັດ
 • ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງ
 • ແລະອີກຫຼາຍໆນະໂຍບາຍອື່ນຈາກລ້ານຊ້າງເຊັນ: ລາງວັນທ້າຍປີ, ອຸດໜຸນບັນດາເທດສະການ, ວັນເກີດ, ເກີດລູກ, ເຈັບໄຂ້, ຊຸດເຄື່ອງແບບພະນັກງານ....
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.

        VI. ວິທີໃນການສະໝັກ

 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ່:ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິຕໍ່: 021 990999, 021 991999
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່: ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່.

        VII. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:

 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ (ຕ້ອງມີ)
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ:     020 5227 7344 ທ່ານ ແສນ ໄຊຍະແສງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 17/03/2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 31/03/2021

 

 • ຮັບຟອມ ແລະ ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

Similar Posts

BUY INSURANCE