ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການມອບພັນທະອາກອນ ປະຈໍາປີ 2020

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ເມສາ 2021, ກະຊວງການເງິນລາວໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັດພິທີທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳປີ 2020. ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍໃນນາມທີ່ເປັນ 1 ໃນ ບັນດາ 50 ວິສາຫະກິດທີ່ເສຍອາກອນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ພາຍໃນປີ2020
   ງານດັ່ງກ່າວເປັນງານມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດພັນທະສ່ວຍສາອາກອນເປັນງານທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດທີ່ກະຊວງການເງິນລາວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນທຸກໆປີ, ເພື່ອຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າການມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າໃນງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ມາດຕະຖານສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດລວມມີ:
- ການແຈ້ງ ແລະ ຈ່າຍອາກອນຄົບຖ້ວນ, ປົກກະຕິ;
- ສົ່ງລາຍງານການເງິນທັນເວລາ.
- ບໍ່ມີໜີ້ຈາກການມອບອາກອນ
- ບໍ່ມີລະເມີດໃນການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ
- ເສຍອາກອນນັບແຕ່ 20 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ

Similar Posts

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ IT Support

    ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ,...

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

    ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ) 1. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ 2. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິຊາການ

BUY INSURANCE