ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ)

                                            ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ)

ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

         I. ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ   

           1. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ  02 ຕຳແໜ່ງ

        ll. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

           ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

        III. ໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

 • ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນເອກະສານແກ້ໄຂ;
 • ອອກໄປແກ້ໄຂຄະດີຕົວຈິງ;
 • ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນສິນທົດແທນ;
 • ສົມທົບກັບລູກຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ກະລາສ້ອມແປງ... ສັງລວມເອກະສານເພື່ອປະກອບສຳນວນຄະດີໃຫ້ສຳເລັດ;
 • ສ້າງເອກະສານ, ແປເອກະສານຕາມການແບ່ງວຽກງານ ແລະວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

        IV. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

 • ເພດຊາຍ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫລື ອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຟັງ, ອ່ານ, ເວົ້າ ແລະຂຽນ)
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ
 • ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ office: word, excel…
 • ສາມາດເຮັດວຽກເພີ່ມໄດ້ ນອກຈາກໂມງວຽກ: ຖືສາຍ hotline ແລະອອກໄປແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ 24/24;
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ.

       V. ​ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ
 • ມີປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນສຸຂະພາບ
 • ອຸດໜູນກິນເຂົ້້າທ່ຽງ, ອຸດໜູນໄປວຽກຕ່າງແຂວງ, ຄ່າໂທລະສັບທຸກເດືອນ
 • ຂື້ນເງິນເດືອນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດ
 • ກວດສຸຂະພາບຮອບດ້ານທຸກໆປີ ແລະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຂອງບໍລິສັດ
 • ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງ
 • ແລະອີກຫຼາຍໆນະໂຍບາຍອື່ນຈາກລ້ານຊ້າງເຊັນ: ລາງວັນທ້າຍປີ, ອຸດໜຸນບັນດາເທດສະການ, ວັນເກີດ, ເກີດລູກ, ເຈັບໄຂ້, ຊຸດເຄື່ອງແບບພະນັກງານ....
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.

        2. ພະແນກລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ 01 ຕຳແໜ່ງ

        l. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

           ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

        II. ໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

 • ຊ່ວຍເຫຼືອຕົວແທນ
 • ມອບປື້ມປະກັນໄພ
 • ຕິດຕາມແຈ້ງການຂາຍ
 • ລົງຂໍ້ມູນໃນລະບົບ
 • ສັງລວມຈຳນວນລາຍຮັບ
 • ໄລ່ຄ່ານາຍໜ້າໃຫ້ຕົວແທນ
 • ທີ່ປຶກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາບັນດາຕົວແທນ
 • ຄຸ້ມຄອງຕົວແທນ
 • ຄຸ້ມຄອງການຂາຍ: ການຕໍ່ສັນຍາ, ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ....
 • ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິ້ນ
 • ຄຸ້ມຄອງປື້ມ,ໃບບິນປະກັນໄພ
 • ຄຸ້ມຄອງສິນທົດແທນ
 • ຂະຫຍາຍຕົວແທນ, ຂະຫຍາຍຈຸດຂາຍ
 • ຂະຫຍາຍຕົວແທນ: ຂະຫຍາຍລາຍຮັບຂອງຕົວແທນເກົ່າ, ຮັບສະໝັກຕົວແທນໃໝ່...
 • ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຂາຍຜ່ານທະນາຄານ
 • ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຂາຍຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ

        III. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

 • ອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ
 • ມີຄວາມວ່ອງໄວ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ Word & excel
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ
 • ມີຄວາມອົດທົນຕໍ່ສະພາບຄວາມກົດດັນໃນໜ້າວຽກສູງ.
 • ກຽມພ້ອມເຮັດວຽກນອກໂມງ ແລະສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງ

        IV. ​ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ
 • ມີປະກັນສັງຄົມ, ປະກັນສຸຂະພາບ
 • ອຸດໜູນກິນເຂົ້້າທ່ຽງ, ອຸດໜູນໄປວຽກຕ່າງແຂວງ, ຄ່າໂທລະສັບທຸກເດືອນ
 • ຂື້ນເງິນເດືອນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດ
 • ກວດສຸຂະພາບຮອບດ້ານທຸກໆປີ ແລະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຂອງບໍລິສັດ
 • ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງ
 • ແລະອີກຫຼາຍໆນະໂຍບາຍອື່ນຈາກລ້ານຊ້າງເຊັນ: ລາງວັນທ້າຍປີ, ອຸດໜຸນບັນດາເທດສະການ, ວັນເກີດ, ເກີດລູກ, ເຈັບໄຂ້, ຊຸດເຄື່ອງແບບພະນັກງານ....
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.
 1. ວິທີໃນການສະໝັກ
 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ່:ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິຕໍ່: 021 990999, 021 991999
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່: ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່.
 1. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:
 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ (ຕ້ອງມີ)
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ:           020 5227 7344 ທ່ານ ແສນ ໄຊຍະແສງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 01/06/2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 18/062021

 

 • ຮັບຟອມ ແລະ ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

 

 

 

 

Similar Posts

 • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ IT Support

  ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ,...

 • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ) 1. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ 2. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິຊາການ

BUY INSURANCE